Café Tur

Tur Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme Büyükdere Cad. No:245 Uso Center Kat:3 Maslak İstanbul adresinde mukim Cafe Turizm Ltd. Şti.’nin sahibi bulunduğu Eurocafe Seyahat Acentası (bundan böyle "EUROCAFE" olarak anılacaktır) ile aşağıda ve sözleşmeye ekli belgelerde adı soyadı, adres ve telefonu yer alan Katılımcı arasında akdolunmuştur. (Katılımcı herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen tüketiciyi ifade eder.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

EUROCAFE ile yukarıda adı, soyadı, adres ve telefonu yer alan Katılımcı arasında aşağıda detayları yer alan şartlar tahtında işbu paket tur sözleşmesi aktolunmuştur.

İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir.

Yine Katılımcının, iştirak edeceği turla ilgili broşür, bilgilendirme ve her nevi yazışmalar da kağıt üzerinde verilebilir veya kalıcı veri saklayıcısıyla gönderilebilir.

MADDE 3 – BROŞÜR

İşbu sözleşmenin kurulmasından önce Katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmiştir. Broşürde yer alan bilgiler sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça belirtmek ve Katılımcıya bildirilmek şartıyla Sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1. EUROCAFE, turlara kayıt yapılırken turun başlangıcına 30 günden fazla süre varsa toplam bedelin %50’sini Katılımcıdan ön ödeme olarak alacaktır. Bakiye miktar, Katılımcı tarafından , tur hareket tarihine en geç 15 gün kala tamamlanacaktır.Tamamlanmadığı taktirde rezervasyon iptal edilecek ve Katılımcıya herhangi bir bedel iade edilmeyecektir.

4.2. Tarifeli seferlerle yapılan turlarda Katılımcıdan %50’lik ön ödemeye ek olarak uçak bileti bedeli de tahsil edilir.

4.3. Yurtdışı turlarda tur bedeli olarak belirtilen yabancı para cinsinden ödemelerde, ödeme günündeki EUROCAFE’nin belirleyeceği kur uygulanır.

4.4. EUROCAFE, hedefteki katılımın altında kalan bazı gezilerin gerçekleşmeme riskini ortadan kaldırmak için, gerek gördüğü taktirde bazı geziler ve bu gezilerdeki otel klasmanlarıyla ilgili promosyon fiyatlamaları uygulayabilir. Bu özel durum aynı geziye önceden kayıt yaptırmış müşteriler açısından bir indirim hakkı doğurmaz.

MADDE 5 - FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdaki şartların varlığı halinde EUROCAFE veya Aracısı turun hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar Katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek ve bu değişikliğin nasıl hesaplandığını belirtmek koşuluyla fiyat değişikliğine gidebilir;

5.1. Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.

5.2. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.

5.3. Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri ücretlerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.

MADDE 6 - YOLCULUK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

EUROCAFE veya Aracısı, turun başlamasından yurt içi turlar için en az 24 saat, yurt dışı turlar için ise 48 saat önce katılımcıyı bilgilendirecektir. Katılımcıya verilen broşür veya yapılan sözleşmedeki bilgilerin değişmemesi halinde bu bilgilendirme zorunlu değildir.

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK

7.1. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Katılımcı, bu değişikliği veya EUROCAFE ya da Aracısı tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebilir.

7.2. EUROCAFE veya Aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, Katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.

7.3. EUROCAFE veya Aracısı, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Katılımcıya derhal bildirir.

7.4. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini EUROCAFE veya Aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla EUROCAFE veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılabilir veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılabilir.

7.5. Sözleşmeden dönülmesi halinde EUROCAFE veya Aracısı, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade edecektir.

MADDE 8 – PAKET TURUN İPTALİ

8.1. EUROCAFE veya Aracısının, Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Katılımcı, madde 7.4.’teki kendisine tanınmış olan hakları kullanabilir.

8.2. Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptali ve sözleşmenin 10.maddesinde sayılan diğer hallerde EUROCAFE veya Aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI VE SORUMLULUK

9.1. Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da EUROCAFE veya Aracısına derhal bildirmek zorundadır. Bu bildirimin ardından EUROCAFE bu eksikliği gidermek için gereken özeni gösterir.

9.2. EUROCAFE veya Aracısının, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, EUROCAFE veya aracısı paket turun devam etmesi için Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.

9.3. Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda EUROCAFE veya Aracısının ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak EUROCAFE veya Aracısı o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

MADDE 10 - SORUMLULUKTAN KURTULMA

EUROCAFE veya Aracısı, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

10.1. Katılımcının kusurunun bulunması.

10.2. Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

10.3. Mücbir sebebin bulunması.

10.4. EUROCAFE, Aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.

10.5. Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Katılımcıya bildirilmiş olması.

MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

11.1. Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce EUROCAFE veya Aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

11.2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, EUROCAFE veya Aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ve uçak ve/veya her nevi ulaşım aracı değişikliği bedellerinin ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

MADDE 12 - SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İPTAL KOŞULLARI

12.1. Özel uçuşlu charter programlarda tur hareketine 30 gün kalana kadar iptallerde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, ödediği ücretin tamamı Katılımcıya iade edilir. Tur hareketine 30 ile 15 gün kalana kadar yapılan iptallerde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere,Katılımcıya toplam tur bedelinin%50 si iade edilir. Katılımcının o ana kadar ödediği ücret %50’nin altındaysa aradaki fark kendisinden tahsil edilir. Harekete 15 günden az kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin iadesi yoktur.

12.2. Katılımcının iptal talebinden önce vize müracaatı yapılmışsa vize bedeli iade edilmez.

12.3. Özel uçuşlu charter programlarda tur hareketine 30 gün kalana kadar tarih değişikliği yapılabilir. Harekete 30 günden az zaman varsa değişiklik yapılamaz.

12.4. Tarifeli seferler ile yapılan turlarda kullanılan havayolunun iptal ve değişiklik şartları geçerli olur. Servis bedeli iade edilmez. Uçak bileti dışında kalan servisler için 12.1. Maddedeki hükümler ve tarih aralıkları geçerli olacaktır.

12.5. Erken rezervasyon dönemi, promosyon turlar, resmi tatil, dini ve milli bayram dönemlerini kapsayan turlarda değişiklik ve iptal yapılamaz.

12.6. Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az süre kala fesih bildiriminde bulunması ve durumu belgelendirmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu mücbir sebebi olan Katılımcının haricindeki tura katılanlar bu madde hükmünden faydalanamaz.

12.7. Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadeleri, fesih bildiriminin EUROCAFE veya Aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Katılımcıya yapılır.

MADDE 13 - MÜCBİR SEBEPLER

13.1. Doğal afetler, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu süreçte EUROCAFE ve Aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

13.2. Katılımcı kendisiyle ilgili mücbir sebebe ilişkin resmi makamlardan aldığı her türlü rapor veya belgeyi EUROCAFE veya Aracısına vermek durumundadır. Mücbir sebebi istenen sürede belgeleyemeyen veya eksik olarak belgeleyen Katılımcılar, EUROCAFE veya Aracısından herhangi bir talepte bulunamazlar.

MADDE 14 - ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI

EUROCAFE veya Aracısı, paket tur kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin, acentanın iflası da dahil olmak üzere, verilmemesinden kaynaklanacak sorumluluklarını , zorunlu paket tur sigortası özel ve genel şartları çerçevesinde sigorta ettirmiştir. İşbu poliçe sertifikası sözleşme ekinde Katılımcıya teslim edilmiştir.

Katılımcının kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını ve her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceği hususu kendisine hatırlatılmıştır.

MADDE 15 - ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİ

15.1. EUROCAFE veya Aracısı, havayolu ile yolcular arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Gezi programında belirtilen uçak, otobüs, gemi, tekne, tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar EUROCAFE veya Aracısı’nın iradesi dışındaki olgular olup, bu olaylar uluslararası havayolu mevzuatı, uluslararası andlaşmalar, diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, diğer konvansiyonlar, taşımacılık mevzuatı kuralları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuat hükümleri uygulanır.

15.2. EUROCAFE veya Aracısı, konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde EUROCAFE veya Aracısının iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev, devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler, terör, halk hareketleri, savaş ihtimali, doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya Katılımcının kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden EUROCAFE veya Aracısı sorumlu tutulamaz.

15.3. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce konfirme edilmesi gerekmektedir. Yolcular uçak saatlerinin değişebileceğini bilerek turu satın almıştır. Yolcuların gezi tarihinden 48 saat önce EUROCAFE veya Aracısından konfirmasyon talep etmeleri ve belirtilen saatlerde randevu yerinde olmaları şarttır. Aksi durumda doğacak sorunlardan EUROCAFE veya Aracısı sorumlu tutulamaz. EUROCAFE veya Aracısı da değişiklik haberi aldığı an en kısa sürede yolcularına bildirir.

15.4. Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek, içki ve program dışı hizmetler Katılımcı tarafından ödenecektir. Ayrıca gidilecek ülkenin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, şehir giriş ücretleri, otel konaklama vergileri, harç v.b. gibi ödemeler Katılımcıya aittir.

15.5. Seyahat süresince, başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde Katılımcılardan kaynaklanacak hasar, zarar ve kayıplardan EUROCAFE veya Aracısı sorumlu değildir.

15.6. Otellere varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 15.00'dir. Otellerden ayrılış saati kaç olursa olsun, odaları boşaltma saati yerel saatle 12.00'dir.

15.7. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda uygulanır. Ancak otelde yatak ve uçakta koltuk işgal ederse tam bedel alınır.

15.8. Şehir turları ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla, programda yazılandan farklı günlerde düzenlenebilir. Ekstra tur fiyatları içerik ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir. Hava durumuna veya zorunlu durumlara bağlı olarak turlar gerçekleşmeyebilir, bu durumda EUROCAFE olabilecek en uygun alternatifi sunacaktır. Bildirilen kalkış noktaları dışında yolcu alımı yapılmamaktadır. Otobüslerde koltuk numarası garantisi verilmemektedir.

15.9. Katılımcıların seyahatlerde bagaj taşıma hakları seyahat edilen ulaşım araçlarının tanıdıkları limitlere göre belirlenir. Bu limitlerin üzerindeki bagajlarda, taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret Katılımcı tarafından ödenir.

15.10. EUROCAFE veya Aracısından alınan seyahat paketi dahilindeki uçuşlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir bagaj kaybı ve/veya hasarı durumunda havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir, EUROCAFE veya Aracısının herhangi bir sorumluluğu yoktur.

15.11. Katılımcılar para, ziynet eşyaları,değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerinin güvenliğinden kendileri sorumlu olup oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen Katılımcıya aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kurallar dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda Katılımcı sorumlu olup, EUROCAFE veya Aracısı sorumluluk taşımaz.

15.12. Seyahat paketi dahilindeki uçak yolculukları haricinde, gezinin her aşamasında bagaj ve kişisel eşyaların sorumluluğu Katılımcıya aittir.

15.13. Seyahat esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb. belgelerle ilgili olarak doğan masraflardan EUROCAFE ve/veya Aracısı sorumlu tutulamaz.

MADDE 16 – VİZE

Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından Katılımcılar sorumludur. EUROCAFE’den veya Aracısından vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli belgelerle birlikte turun hareket tarihinden en az 16 gün önce, vize ve servis ücreti Katılımcılar tarafından karşılanmak üzere EUROCAFE veya Aracısına başvurulması gerekir. EUROCAFE veya Aracısı vize işlemlerinde sadece aracı konumunda olup konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir gecikmeden ve belge eksikliklerinden doğabilecek aksaklıklardan EUROCAFE veya Aracısı kesinlikle sorumlu değildir. EUROCAFE veya Aracısının aldığı vizenin tarih ve içeriği Katılımcı tarafından kontrol edilmelidir. Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler Katılımcılara yansıtılır ve farklar tahsil edilir. Vize müracaatları sırasında gerek duyulduğu taktirde seyahat edilen ülkenin tarafı bulunduğu Schengen Andlaşmasına taraf diğer ülkelerin konsolosluklarına da müracaat edilebilir, bu Katılımcıların menfaatine vize işlemlerinin olumlu neticelenmesine yöneliktir. Vize alınamaması durumunda işbu sözleşmedeki iptal koşulları geçerli olup bu hükümlerin belirlediğinin dışında bir iade veya tazminat söz konusu değildir.

Vize alınmış olmasına rağmen, Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen veya seyahat edilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan Katılımcılare herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdan EUROCAFE veya Aracısının sorumluluğu yoktur.

Katılımcı gideceği ülkeye ilişkin vizesi olduğunu beyan ederse veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirtirse, bu durumda tüm sorumluluk Katılımcının kendisindedir, Katılımcı vize işlemlerinin gerçekleşmediğini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk Katılımcıya ait olacaktır.

MADDE 17 - DİĞER HÜKÜMLER

17.1. Turların gün süreleri takvim gününe göre verilmiştir. Başlangıç ve bitiş günleri günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler.

17.2. Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını, nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerden Katılımcılar sorumludur. Bu durumda Katılımcı seyahatle ilgili tüm haklarını kaybeder.

17.3. Tura katılan 18 yaş altındaki yolcuların ebeveynleri yasal belgelerini bulundurmak ve ibraz etmekle yükümlüdür.

17.4. Katılımcıların şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Katılımcının şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

17.5. Bu sözleşme Katılımcıya verilecek hizmetin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır, fatura ve makbuz yerine geçmez, tur bedelinin ödendiği anlamına gelmez.

17.6. Sözleşmede adı bulunan geziye katılacak kişiler, kayıt işlemleri başkası tarafından yapılmış ve imzalanmış olsa dahi, sözleşme maddelerini, okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.

17.7. İşbu sözleşme tarafların hür iradesi ile ve tüm maddeleri okunarak tanzim ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur.

Yukarıdaki koşulları şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına da okudum ve kabul ettim. Paket tur sözleşmesini, tur kayıt formunu, tanıtım broşürünü, sigorta poliçesini ve ödeme makbuzunun örneğini şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına teslim aldım.

Ad ve Soyad
İmza